วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 •       375  

   

วิสัยทัศน์

ผลิตได้มาตรฐาน บริการด้วยคุณภาพ

 

ภารกิจหลัก

 • ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และกระจายเมล็ดพันธุ์
 • วางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย
 • บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • ส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์
 • ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์
 • ตรวจสอบ และรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์และคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 • ฤดูแล้ง ปี 2565

ข้าว กข41                ชั้นพันธุ์ ขยาย                จำนวน    1,240    ตัน

ข้าว กข41                ชั้นพันธุ์ จำหน่าย        จำนวน              60    ตัน

ข้าว กข79                ชั้นพันธุ์ ขยาย                จำนวน    1,205    ตัน
ข้าว กข79                ชั้นพันธุ์ จำหน่าย        จำนวน              95    ตัน

ข้าว กข87               ชั้นพันธุ์ ขยาย                  จำนวน          200    ตัน

 • ฤดูฝน ปี 2565

ข้าว กข41                ชั้นพันธุ์ ขยาย             จำนวน    600    ตัน

ข้าว กข79                ชั้นพันธุ์ ขยาย             จำนวน    700    ตัน

ข้าว ขมล105        ชั้นพันธุ์ ขยาย             จำนวน    165    ตัน

ข้าว ขมล105        ชั้นพันธุ์ จำหน่าย       จำนวน    835    ตัน

 • ฤดูแล้ง ปี 2566

ข้าว กข95                ชั้นพันธุ์ ขยาย                จำนวน             35     ตัน

ข้าว กข95                ชั้นพันธุ์ จำหน่าย        จำนวน          265     ตัน

ข้าว กข85                ชั้นพันธุ์ ขยาย                จำนวน            250    ตัน

ข้าว กข85                ชั้นพันธุ์ จำหน่าย        จำนวน          450     ตัน

ข้าว กข79                ชั้นพันธุ์ ขยาย                จำนวน    1,640    ตัน
ข้าว กข79                ชั้นพันธุ์ จำหน่าย        จำนวน              60    ตัน

พื้นที่รับผิดชอบ

 • จังหวัดนครสวรรค์

 • จังหวัดอุทัยธานี