บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    2109  

นาย สิทธิชัย ม่วงงาม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว จงกล แย้มอุบล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว นิชดา จิตต์จำนงค์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว สุภาวดี ก้อนจันเทศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาง พรรณี โนราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญญีชำนาญงาน

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว พัชรี ศรีสด

พนักงานพิมพ์ ส4

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาง สุรางค์ หุ่นธานี

พนักงานพิมพ์ ส4

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว พนิดา ภู่นุช

พนักงานธุรการ ส4

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว อรวรรณ นิลบรรหาร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย โอภาส ประภัสโร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาย ถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ณัฏฐา ผดุงศิลป์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ระวิวรรณ บุญธรรม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาย เกียรติภูมิ เฉลิมพีระโรจน์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาย ทิวา ร้อยกรอง

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาย ดิเรก ชูช้าง

ช่างเครื่องกล ช4

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาย ชัยวัฒน์ อรุณโชติ

นักวิชาการเกษตร

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาย วินัย กมุทพงศ์

นักเกษตร

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาย สำเริง พิมพ์แก

ช่างเทคนิค

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว สุจิตรา ซื่อสัตย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ปัณณ์พัฒน์ อินพิทักษ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาย สราวุธ ศรีสุข

พนักงานห้องปฎิบัติการ ส3

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาย อดุลย์ อินชู

พนักงานห้องปฎิบัติการ ส3

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาย นภัส ยิ้มกรุง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาย อนันตชัย แสงขาว

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นาย อภิสิทธิ์ หิรัญมณีกุล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว วงเดือน ฟักขำ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ณัฐกานต์ พวงซ้อน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

056-802645

nsw_rsc@rice.mail.go.th