เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์


    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

   

         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นางสาวณัฏฐา ผดุงศิลป์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ลงพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย ที่ข้าวอยู่ในระยะตั้งท้องถึงโน้มรวง และได้รับความเสียหาย