เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตร ตามโครงการของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาผลิตผลเกษตรกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์


    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตร ตามโครงการของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาผลิตผลเกษตรกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

   

         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ และนางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวัลลภ ชูชีพ และนายวีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมการสัมมนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตร ตามโครงการของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ และประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรเป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งจัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์