ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ที่มาประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าว(บ้านยางขาว) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ที่มาประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าว(บ้านยางขาว) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

   

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ที่มาประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าว(บ้านยางขาว) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งศูนย์ฯ นครสวรรค์ คัดเลือกเข้าประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาค โดยคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่ม จากนายประยูร แตงทรัพย์ ประธานกลุ่ม และคณะกรรมการกลุ่มฯ จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกฯ เยี่ยมชมกิจกรรมที่ดำเนินการ พร้อมซักถามข้อมูล ซึ่งประธานกลุ่มและสมาชิกร่วมตอบข้อซักถามต่าง ๆ