เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการในจัดซื้อเครื่องจักร วัสดุต่างๆ ตามที่กลุ่มเสนอขอรับการสนับสนุนตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ ระดับอำเภอ ในพื้นที่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการในจัดซื้อเครื่องจักร วัสดุต่างๆ ตามที่กลุ่มเสนอขอรับการสนับสนุนตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ ระดับอำเภอ ในพื้นที่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

   

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาเกษตรชำนาญการ นายส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ออกติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ขอรับการสนับสนุนจากการร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ระดับอำเภอ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการในจัดซื้อเครื่องจักร วัสดุต่างๆ ตามที่กลุ่มเสนอขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ