เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ในการปฏิบัติตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 ณ อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์


    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ในการปฏิบัติตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 ณ อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

   

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายนภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และนางสาวปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ลงพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ในการปฏิบัติตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกิจกรรมตรวจร้านค้าเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564