เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการในจัดซื้อเครื่องจักร วัสดุต่างๆ ตามที่กลุ่มเสนอขอรับการสนับสนุนตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ระดับอำเภอในพื้นที่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์


    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการในจัดซื้อเครื่องจักร วัสดุต่างๆ ตามที่กลุ่มเสนอขอรับการสนับสนุนตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ระดับอำเภอในพื้นที่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

   

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวัลลภ ชูชีพ และนางสาวสุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ออกติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวในพื้นที่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่ขอรับการสนับสนุนในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ระดับอำเภอ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการในจัดซื้อเครื่องจักร วัสดุต่างๆ ตามที่กลุ่มเสนอขอรับการสนับสนุนตามโครงการ