เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อสำรวจคัดกรองข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าวในพื้นที่อำเภอชุมแสง อำเภอไพศาลี และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์


    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อสำรวจคัดกรองข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าวในพื้นที่อำเภอชุมแสง อำเภอไพศาลี และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

   

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายส่งศักดิ์ ต้นบุตร และนางสาวศิรดา ใจยง  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง อำเภอไพศาลี และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พบปะเยี่ยมเยียน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อสำรวจคัดกรองข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าวในพื้นที่