ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    742  

   

         ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน ซึ่งแยกจากถนนสายกรุงเทพฯ – นครสวรรค์ กม.ที่ 227 – 230 อยู่บริเวณทิศตะวันตกของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพื้นที่ 144 ไร่

         ปี 2527 – 2529 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการ จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 15 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศูนย์ผลิต บริการและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์แห่งหนึ่งในจำนวน 23 ศูนย์ ทั่วประเทศ จัดตั้งขึ้นตามแผนงานผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้โครงการเงินกู้จากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลประเทศญี่ปุ่น (The Overseas Economic Cooperation Fund: OECF) ปี 2527-2528 เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วเสร็จ ปี 2529 โดยใช้งบประมาณค่าก่อสร้างพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานทั้งสิ้น 49,695,000 บาท มีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 1 โรง ขนาด 288 แรงม้า กำลังการผลิต 2.5 ตันต่อชั่วโมง โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 6 โรง อาคารตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ 2,000 ตันต่อปี

         ปี 2542-2544 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 15 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 4,000 ตันต่อปี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและขยายพันธุ์พืชระยะที่ 1 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการของเกษตรกร โดยก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พร้อมอุปกรณ์ประจำโรงงานเพิ่มอีก 1 โรง ขนาด 327 แรงม้า กำลังการผลิต 3 ตันต่อชั่วโมง โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 4 โรง และโรงจอดรถบรรทุก งบประมาณ 72,646,000 บาท

         การพัฒนาระบบงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 15 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2542 นับเป็นหน่วยงานแรกของกรมส่งเสริมการเกษตร และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.ISO 9002 เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2543 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ


               ปี 2545 มีการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2545 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 15 จังหวัดนครสวรรค์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 15 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 เห็นชอบให้จัดตั้งกรมการข้าว เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะครอบคลุมถึงการปรับปรุงพัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตต่อพื้นที่และคุณภาพสูง ขึ้น การพัฒนาพันธุ์ การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อพัฒนาชาวนา การแปรรูปและการจัดการอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว รวมทั้งการตลาดและการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 26 ก หน้า 4 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2549 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มีนาคม 2549 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 15 จังหวัดนครสวรรค์ จึงเปลี่ยนมาสังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใช้ชื่อใหม่ว่า “ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์”