ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-13 14:16:20

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอชุมแสง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอชุมแสง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-13 14:11:42

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอโกรกพระ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอโกรกพระ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-13 14:00:09

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมือง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมือง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-13 13:44:09

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอชุมตาบง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอชุมตาบง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-13 13:32:20

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอตาคลี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอตาคลี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-13 13:19:20

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำแก่ประธานและคณะ กรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอท่าตะโก

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำแก่ประธานและคณะ กรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอท่าตะโก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-13 13:16:37

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวจาการสนับสนุนของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ อำเภอไพศาลี

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวจาการสนับสนุนของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ อำเภอไพศาลี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-13 11:54:12

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการจัดทำจุดเรียนรู้ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการจัดทำจุดเรียนรู้ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-13 11:31:21

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนติดตาม พร้อมให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารต่างๆ แก่ประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เเละเชื่อมโยงตลาด

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนติดตาม พร้อมให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารต่างๆ แก่ประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เเละเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-13 11:28:02

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-03 13:33:36

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานในการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564 ซึ่งจัดโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานในการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564 ซึ่งจัดโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-08-03 13:24:24

อ่านต่อ...