การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์


การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

1. การสุ่มตัวอย่างและการแบ่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์

          เพื่อให้ได้ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่เป็นตัวแทนของเมล็ดพันธุ์ของกอง หรือล็อตนั้นๆ นำเมล็ดพันธุ์จากการสุ่มตัวอย่างขั้นต้นมาคลุกเคล้ารวมกัน ก่อนแบ่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ให้เป็นตัวอย่างนำส่งเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

2. การทดสอบความชื้น

          เพื่อหาปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเมล็ดพันธุ์  ทำได้ 2 วิธี คือ
          1.วัดความชื้นโดยทางตรง ด้วยการใช้ความร้อนอบไล่ความชื้นออกจากเมล็ด
          2.วัดความชื้นโดยทางอ้อมด้วยการใช้เครื่องวัดความชื้น  เป็นวิธีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

3. การวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์

          เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ด้านกายภาพ โดยแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ

          3.1 เมล็ดพันธุ์สุทธิ : เมล็ดข้าวที่มีเปลือกหุ้ม หรือเปลือกหุ้มหลุดออกแล้ว  เมล็ดหักแตกที่มีขนาดใหญ่เกินครึ่งหนึ่ง และเมล็ดเป็นโรคที่ยังคงลักษณะเป็นเมล็ดข้าว  **เมล็ดพันธุ์สุทธิจะนำไปทดสอบความงอก**

          3.2  สิ่งเจือปน  : เศษดิน หิน ชิ้นส่วนพืช  ฟาง แกลบ  ชิ้นส่วนเมล็ดที่แตกหักมีขนาดครึ่งหนึ่ง หรือเล็กกว่า เมล็ดที่เป็นโรคดอกกระถิน

          3.3 เมล็ดอื่น  : เมล็ดวัชพืช หรือเมล็ดพืชชนิดอื่นๆ  ที่ไม่ใช่พืชที่เป็นตัวอย่างเมล็ดพันธุ์

          3.4 ข้าวพันธุ์อื่นปน :  จำนวนเมล็ดข้าวพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่พันธุ์ที่ระบุในตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ 

4. การทดสอบความงอก

          เพื่อหาจำนวนเมล็ดที่สามารถงอกเป็นต้นอ่อนที่สมบูรณ์เมื่อให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือ ความชื้น ออกซิเจน อุณหภูมิ และแสง วิธีทดสอบความงอกมีหลายวิธี  ในห้องปฏิบัติการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  ใช้วิธีทดสอบความงอกบนกระดาษเพาะ (Top of paper:TP)

การประเมินต้นอ่อน

          ประเมินโครงสร้างสำคัญของต้นอ่อน ตรวจนับความงอกครั้งแรกภายใน 7 วัน หลังวันเพาะ ประเมินต้นอ่อนเป็น 4 ประเภท
5
. การทดสอบข้าวแดง

          การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวกำหนดมาตรฐานข้าวแดง การทดสอบเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ข้าวแดง ต้องสุ่มตรวจในขั้นตอนการจัดซื้อจากเกษตรกรทุกราย และสุ่มตรวจในขั้นตอนก่อนปรับปรุงสภาพและหลังปรับปรุงสภาพทุกล็อต น้ำหนักเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างปฏิบัติการเพื่อทดสอบข้าวแดง 500 กรัม  นำไปกระเทาะเปลือก เป็นข้าวกล้อง นำมาตรวจด้วยตาเปล่า