เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายและการบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธุ์


    เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายและการบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธุ์

   

       ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 นายสิทธิชัย ม่วงงาม  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายนภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ หิรัญมณีกุล พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายและการบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก    และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  การสัมมนาดังกล่าว จัดโดยกลุ่มบริหารละพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการจัดการด้านการผลิต การตลาด และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานคลัง และการจัดการโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ความรู้และทักษะด้านการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ตามหลักวิชาการ