เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามแปลงของศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศัยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชองศูนย์ข้าวชุมชน


    เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามแปลงของศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศัยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชองศูนย์ข้าวชุมชน

   

        ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอท่าตะโก อำเภอโกรกพระ อำเภอลาดยาว และอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประธานศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมทั้งติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566