เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามศูนย์ข้าวชุมชนในอำเภอบรรพตพิสัย


    เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามศูนย์ข้าวชุมชนในอำเภอบรรพตพิสัย

   

            เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประธานศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมทั้งติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน