คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข95 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้


    คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข95 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้

   

        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  กลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข95    ฤดูแล้ง 2566 ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้

         การตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงฯ เป็นขั้นตอนหนึ่งในการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตมีคุณภาพดี ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวต่อไป