เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ พบปะเยี่ยมเยียน ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว


    เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ พบปะเยี่ยมเยียน ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว

   

        วันที่ 22 -23 สิงหาคม 2566 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประธานศูนย์ข้าวชุมชน และสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่  พร้อมทั้งมอบใบแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนกับกรมการข้าวให้แก่ประธานศูนย์ข้าวชุมชน