ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบเมล็ดพันธุ์และวัสดุคงคลังจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร


    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบเมล็ดพันธุ์และวัสดุคงคลังจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

   

        เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม 2566 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
นายนภัส  ยิ้มกรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ พร้อม
เจ้าหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และคณะ ที่มาตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยผลการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังของศูนย์ฯ นครสวรรค์ ครบถ้วนตามบัญชี