เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่


    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่

    ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าวจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว  ซึ่งจัดโดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารงาน และขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  เพื่อเสริมสร้างผู้บริหารให้เป็นต้นแบบที่ดี พร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน  สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ