โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


  •       660  

   


1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ งานอำนวยการ ได้แก่งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุยานพาหนะการจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่ งานพิมพ์ เอกสารงานข้อมูลการประชุม และประสานงานราชการทั่วไป

 

2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย

- วางแผนและดำเนินการ และควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่นา และในโรงงาน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป 

- บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

- ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

 

3. กลุ่มควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 

- ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน 

- ให้บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

 

4. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสารสนเทศด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 

- วางแผนการผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว

- บริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

- พัฒนา และสนับสนุนการใช้และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในท้องถิ่น 

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ถึงประโยชน์ ในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

- พัฒนาระบบเครือข่ายการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี 

- ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบ และออกใบรับรองแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

 

5. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

- ดำเนินการ/ประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น

- พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

- พัฒนา สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น

- ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบระบบการผลิต และออกใบรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี