โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

     

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
-กลุ่มควบคุมคุณภาพ
-กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์
-กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
-เจ้าหน้าที่โครงการ
-จ้างเหมาโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์
-จ้างเหมาเงินทุนหมุนเวียนฯ