สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

 รายการ วันที่เผยแพร่ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2560 6 ตุลาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2560  6 กันยายน 2560