วิสัยทัศน์

ผลิตได้มาตรฐาน  บริการด้วยคุณภาพ

ภารกิจหลัก

-ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และกระจายเมล็ดพันธุ์
-วางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย
-บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
-ส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์
-ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์
-ตรวจสอบ และรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์และคุณภาพเมล็ดพันธุ์

-ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

-ฤดูฝน ปี 2559 
   ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 1,000 ตัน
   ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 800 ตัน
-ฤดูแล้ง ปี 2560
   ข้าว กข41 จำนวน 800 ตัน
   ข้าว กข31 จำนวน 600 ตัน
   ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 500 ตัน

พื้นที่รับผิดชอบ

-จังหวัดนครสวรรค์
-จังหวัดอุทัยธานี