แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ส่งมอบข้าวสารเพื่อ ส่งมอบกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน34 97
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.ชุมแสง 74
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ติดตามการขอรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ 56
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ 80
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ อ.ชุมแสง 52
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กิจกรรมเวทีเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ครั้งที่ 2 74
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตด้านพืชแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 90
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมชี้แจงระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม การผลิตเมล็ดพันธุ์ตามระบบ GAP Seed แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 68
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีร่วมลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ในพื้นที่ อ.ชุมแสง 84
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.พยุหะคีรี 102