แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.บรรพตพิสัย 78
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กิจกรรมเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลนากลาง อ.โกรกพระ 72
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 70
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่วังมหากร อ.ท่าตะโก 90
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดทำแปลงเพาะปลูกข้าว พันธุ์ กข77 กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.บรรพตพิสัย 72
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.โกรกพระ 66
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่หัวพลวง อ.ท่าตะโก 73
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 48
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวันสาธิตการจัดการในแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 45
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 43