แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 84
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบพันธุ์ไม้ผลให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 111
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ประมง มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 141
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร 93
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรศึกษาลักษณะข้าว กข79 126
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ 111
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 105
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.โกรกพระ 97
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร อ.เมือง 101
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 110