แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.พยุหะคีรี 27
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ปี 2562 อ.แม่เปิน 32
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.หนองบัว 33
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้รักษ์เกษตรอินทรีย์ 43
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพบปะเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.บรรพตพิสัย 33
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ลาดยาว 29
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว 42
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์นครสวรรค์ร่วมประชุมหารือประเด็นการทำวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 49
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดนครสวรรค์ 35
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ GAP Seed กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโก 33