แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สมาชิกนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ บันทึกเทปรายการเกมเกษตรกร 32
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และสมาชิกนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอมร่วมพิธีเปิด เกมเกษตรกร ปีที่ 7 28
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งแก่เกษตรกร อ.ลาดยาว 34
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝน ปี 2562 ในพื้นที่ อ.หนองบัว 35
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแปลงเรียนรู้กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.หนองบัว และ อ.ไพศาลี 33
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ชี้แจงโครงการแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยภัยฝนทิ้งช่วง ฯ ปี 2562 ในอำเภอท่าตะโก 35
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 27
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP (ข้าวเพื่อการบริโภค) 34
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชน อ.ตากฟ้า 33
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 34