แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบด้านข้าว ในอำเภอชุมแสง 192
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมปลูกข้าวในงาน"ปลูกข้าวอินทรีย์ สามัคคีร่วมใจ บ้าน วัด โรงเรียน" ของตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ 651
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าว ปล่อยปลา พัฒนาศูนย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 666
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และกลุ่มเกษตรกร ร่วมการฝึกอบรมระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ 703
ผอ. ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 733
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 636