แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พบปะเกษตรในการประชุมเชื่อมโยงการตลาด ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว 158
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และประธานศูนย์ข้าวชุมชนร่มการสัมมนา ศูนย์ข้าวชุมชนและ การพัฒนานาแปลงใหญ่ฯ 151
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมจัดสถานีเรียนรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 237
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 181
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมวางแผนการบูรณการร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ 365
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูข้าว ในแปลงเรียนรู้ อ.ไพศาลี 184
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดกลุ่มเกษตรกรโครงการ พัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ ในอำเภอบรรพตพิสัย 205
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนวัดนากลาง อำเภอโกรกพระ 175
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดโครงการลดต้นทุน ในอำเภอชุมแสง 202
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดโครงการลดต้นทุน ในอำเภอบรรพตพิสัย 187