แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2563 27
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว 28
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 27
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ 26
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน อ.หนองบัว 23
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมสัมมนาการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 25
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน อ.พยุหะคีรี 29
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน อ.บรรพตพิสัย 27
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน อ.ชุมแสง 26
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 อ.ลาดยาว 36