แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ อบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 10
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.โกรกพระ 7
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการนาแปลงใหญ่แก่กลุ่มเกษตรกร 6
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 10
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าว กข79 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 13
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 18
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 13
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบพันธุ์ไม้ผลให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 11
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ประมง มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 16