ศูนย์ฯ นครสวรรค์จัดการอบรมกลุ่มเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 

       เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์การ เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยกลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand) ระบบควบคุมภายใน และการตรวจรับรองระบบกลุ่ม ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ในการอบรมครั้งนี้ รวม 14 กลุ่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกร สำหรับการประเมินเบื้องต้น 

**********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  

วีรชัย ปานพรม   สมพงษ์ ถานะวร เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ

                                                                                              ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์