เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้ายร่วมบันทึกเทปรายการของสถานีข่าวเกษตร Farm channel

         เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสุวิทย์  เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และนายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  ในการบันทึกเทปรายการของสถานีข่าวเกษตร Farm channel ซึ่งกรมการข้าวมอบหมายให้มาบันทึกเทปเกี่ยวกับขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ที่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้ายที่ได้รับรางวัลกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560 นี้  โดยนายสุพล อรุณ ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมบันทึกเทปรายการในขบวนการต่างฯ ที่กลุ่มฯ ปฏิบัติเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เช่น การเตรียมเพาะกล้า การทำน้ำหมักเพื่อใช้แทนสารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต การตรวจ และกำจัดพันธุ์ปนในแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว

***********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  

ถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร : ภาพ

                                                                       กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์