เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว

 

ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการอบรม มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง กษัตริย์นักพัฒนา โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา การศึกษาดูงานและเข้าฐานเรียนรู้ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรกรมการข้าว รวม 110 คน

*********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  

เกียรติศักดิ์ สะอาดลออ เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ

                                                                       กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์