เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนาโดยใช้ Mobile Application

         ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนางสาวปัณณ์พัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนาโดยใช้ Mobile Application รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว 

******************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  

                                                                นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์