ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ของอำเภอชุมแสง

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นายสุวิทย์ เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว (เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่) ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

***********************

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์