ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอวิสเรสซิเดนท์ จังหวัดปทุมธานี โดย นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา  ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม  2560 โดยมีเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว จากภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ที่จัดโดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นำเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวจาก 12 อำเภอเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ 

********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์