ศูนย์ฯ นครสวรรค์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาบุคลากร
และ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

        เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เปิดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ วิทยากรจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอเมือง มาให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน 

*****************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์