เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้ความรู้ GAP แก่เกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่

       เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้  นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวคุณภาพ GAP และการขอรับรองระบบการผลิตในรูปแบบกลุ่ม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยร่วม อำเภอหนองบัว นครสวรรค์  โดยมีเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ 

*********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สมพงษ์ ถานะวร เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์