ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์  และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมเกี่ยวข้าวในกิจกรรม
”ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปีที่ ๖”

     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสุนทร  โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากอำเภอต่างๆ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงเรียนรู้ในกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ที่มีการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๖ แล้ว เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ลักษณะพันธุ์ข้าว และติดตามสถานการณ์แมลงในแปลงนา 

********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล ,ส่งศักดิ์ ต้นบุตร  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  :ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์