เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลง
ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ อ.บรรพตพิสัย

       เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายโอภาส   ประภัสโร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี ๒๕๕๙  ได้ตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวปทุมธานี ๑  ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยโรง อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ฯรับซื้อคืนจากสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 

********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร, สุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  :ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์