ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

       ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสุนทร  โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่วนภูมิภาค ของกรมการข้าว ณ โรงแรมพาราดิโช เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ

******************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ  :  ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์