ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

       เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้มาพบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกิจกรรมของโครงการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดย นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ  ได้สรุปผลการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ การกระจายเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านอื่น ของศูนย์ฯ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์