head 960 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินตูม ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินตูม ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมตามกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 20 คน

            

hd 960

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์