head 959 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ในการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ณ อำเภอชุมแสง อำเภอพยุหะคีรี อำเภอเมือง และอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

    ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวัลลภ ชูชีพ และนางสาวสุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่ อำเภอชุมแสง อำเภอพยุหะคีรี อำเภอเมือง และอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามให้คำแนะนำประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว เกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มฯ ในการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

            

hd 959

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์