head 958 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับการการวินิจฉัยอาการผิดปกติในข้าว การจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าวด้วยวิธีผสมผสาน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรตามโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์ ปี 2564 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยอาการผิดปกติในข้าว การจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าวด้วยวิธีผสมผสาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมตามกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 60 คน

            

hd 958

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์