head 957 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ ณ อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

และ อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี

    ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง ปี 2564 ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจประเมิน ตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข41 และ พันธุ์ กข79 ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

            

hd 957

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ: ภาพ
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์