ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการผลิตปศุสัตว์คุณภาพ

         เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์นครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์คุณภาพเพื่อเกษตรกรรายย่อย ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด โดยมี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรในหลักสูตรดังกล่าว 

*******************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วงเดือน ฟักขำ ;นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์