head 954 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดพุนาค
อำเภอตากฟ้า   จังหวัดนครสวรรค์

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดพุนาค อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และเดินเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้นำตัวอย่างแมลงที่พบในแปลงมาให้ผู้เยี่ยมชมหน่วยบริการของศูนย์ฯ ได้รู้จัก มีการประชาสัมพันธ์ และมีตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิต และจำหน่าย พร้อมแหนแดง มอบให้ผู้สนใจนำไปทดลองปลูกและขยายพันธุ์

            

hd 954

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์