head 953 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อติดตามประเมินผลกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์

   เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายวัลลภ ชูชีพ และนายส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่มาติดตามประเมินผล เกษตรกรต้นแบบ และกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 953

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์