hed 951 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมในโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดกระจังงาม ตำบลศาลาแดง
อำเภอโกรกพระ  
จังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายนภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ นางสาวจงกล แย้มอุบล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมในโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดกระจังงาม ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ ประชาชนในพื้นที่ นักเรียน ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารเพล ทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน และมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

            

hd 951

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์